Logotip cicles de química CorreuPV
FP pública
"El que no es definix no es pot mesurar. El que no es mesura, no es pot millorar. El que no es millora, empitjora”. William Thomson Kelvin

Model de Gestió de Qualitat EFQM

El Departament de Cicles Formatius de la família Química de l’IES Pare Vitòria està treballant en un Pla d’assegurament de la Qualitat, des del model EFQM “European Foundation for Quality Management” promogut per la Unió europea

El nostre objectiu es aconseguir una gestió de qualitat dels nostres cicles de química i una millora continua en tots els aspectes per:

 • Satisfer les expectatives i necessitats educatives de l'alumnat.
 • Satisfer les nostres empreses col•laboradores
 • Contribuir a l'assoliment dels objectius que la societat li assigna com a institució educativa i centre de formació

Missió: per què existim?

La nostra missió fonamental és la formació dels nostres alumnes de Cicles Formatius de química de grau mitjà i superior i incorporar-los amb èxit al mon laboral

Volem aconseguir una formació integral de l'alumnat que permeta el seu desenvolupament humà, li capacite per a la vida en societat i per al seu desenrotllament professional i potencie al màxim les capacitats individuals atenent la seua diversitat i expectatives.

Visió:què volem ser?

Volem ser un centre educatiu reconegut en el nostre entorn per:

 • Un ensenyament personalitzat, base del desenvolupament integral del nostre alumnat.
 • La formació permanent dels professors i la incorporació de les noves tecnologies, com a compromís ineludible en l'activitat educativa
 • Qualitat en la formació humana respectant la llibertat individual dels alumnes.
 • La integració en la realitat laboral, social i cultural de l'entorn
 • La millora de l'èxit acadèmic, de la igualtat d'oportunitats, de les competències personals, socials i professionals i de la inserció laboral.
 • Obertura del centre cap a la comunitat i al món professional i laboral
 • La responsabilitat, el treball ben fet i el respecte en les relacions interpersonals
 • Una gestió adaptada als sistemes de qualitat

Valors: en què creem?

 • Formació i millora contínua, duent a terme plans de formació establits i realitzant revisions periòdiques.
 • Solidaritat davant de les injustícies del món, desenrotllant una actitud crítica i presa de postura davant dels grans desequilibris actuals.
 • Respecte i responsabilitat, acceptant les diferències personal i l'atenció dels béns comuns i l'entorn.
 • Ambient disciplinat i obert al mateix temps fomentant un clima de treball i convivència en què es respecte i valore l'autoritat sense perdre la llibertat individual.
 • Treball en equip per a impulsar i desenrotllar la nostra labor educativa

Indicadors de rendiment

Són diversos els paràmetres o indicadors que s'analitzen al Sistema de Gestió de Qualitat del Departament de Cicles de química.

Es realitzen enquestes d'avaluació per part de l'alumnat de tots els apartats comentats anteriorment: professorat, instal•lacions, pràctiques formatives, borsa de treballs, TICS, etc.

El departament disposa d'un formulari de propostes de millora per a tots els alumnes que vulguin realitzar qualsevol proposta respecte al funcionament dels cicles de química

Resultats claus de rendiment dels Cicles

1.- Respecte al rendiment acadèmic i professorat:

•El Departament de Cicles revisa i millora la planificació prevista sobre els continguts de cada cicle i la aplicació adequada dels criteris d'avaluació.

•El professorat rep la formació adequada per a el seu desenvolupament Professional.

•Les actuacions del professorat estan coordinades en los processos d'ensenyament i a aprenentatge i d'avaluació. Es realitzen reunions de coordinació didàctica per cursos i la realització de seguiments de la programació de cadascun dels mòduls en cada avaluació.

•El professorat informa als alumnes el criteris d'avaluació del mòdul que imparteix.

•Els tutors duen a cab regularment la coordinació del professorat que imparteix la docència en cada curs de cada mòdul.

•Estudi estadístic de percentatge d'alumnes que al finalitzar els seus estudis al Centre, aconsegueixen un lloc de treball o accedeixen a altres estudis superiors.

•Gestió i suport per al alumnat que vols accedir als cicles mitjançant les proves d'accés.

•Oferta parcial: oferir mòduls del Cicle de Grau Superior a totes aquelles persones que volen obtindre una qualificació professional.

2.- Respecte a les pràctiques formatives (FCT)

•Gestió òptima de les empreses on els nostres alumnes realitzen les pràctiques.

•Borsa de treball: gestió òptima de les ofertes de treball rebudes per als nostres alumnes titulats

•Erasmus: millora continua del programes de mobilitat a Europa dels alumnes de Grau Superior.

3.- Respecte a les tecnologies de la informació i comunicació (TIC):

•Utilització de les (TIC) para recolzar i millorar la eficàcia de las activitats del Departament, tant per a alumnes com a professorat.

•Utilització de la plataforma moodle: presentació de pràctiques, proves d'avaluació per als alumnes i material didàctic per als alumnes.

•Gestió òptima dels ordinadors i connexió d'Internet dels ordinadors del departament a disposició dels alumnes

4.- Respecte a les instal•lacions del Departament de Cicles de química:

•Gestió i manteniment dels equips dels laboratoris

•Gestió i optimització de stocks del tot el material i reactius dels laboratoris

•Minimització i gestió de residus

•Optimització del consum de gas, electricitat i aigua.

amunt
Erasmus