capçalera IESPV planol foto IES pvmail Facebook

Cicles Formatius: Família Química

Laboratori

Grau Mitjà: Tècnic en Operacions de Laboratori

Grau Superior: Tècnic Superior de Laboratori d'Anàlisi i de Control de Qualitat

Novetats als cicles de Química

En aquest Blog trobaràs tota l'actualidad dels Cicles Formatius de l'IES Pare Vitòria

separador

Nou Cicle Grau Mitjà de tècnic en Operacions de Laboratori

Aquest nou cicle LOE és més complet i actualitzat a les demandes del mon laboral. S'impartixen 1620 hores a l'institut i 380 hores de pràctiques en empresa en dos cursos acadèmics

Més informació a la secció grau mitjà i en aquest arxiu pdf:

Informació Nou Cicle Grau mitjà Tècnic en Operacions de Laboratori

Reportatges Cicles de Química

Els Cicles formatius de química al Pare Vitòria: Reportatge Cicles Pare Vitòria Visita a Holanda amb el Projecte Erasmus+VET: Visita Holanda Cicles Pare Vitòria
Reportatge pag 66 Visita holandesos al Pare Vitòria: Reportatge Visita Holandesos als Cicles Pare Vitòria Visita dels socis Holandesos als Cicles formatius de química del Pare Vitòria: Visita dels socis holandesos al Pare Vitòria

Projecte Erasmus + per als Cicles de química Pare Vitòria

L’IES Pare Vitòria disposa de la Carta Erasmus + d'Educació Superior 2014-2020 per a alumnes de Formació Professional de Grau Superior de Laboratori d’Anàlisis i de Control de Qualitat. Els alumnes tenen la possibilitat de realitzar les pràctiques formatives (FCT) en paisos europeus amb una beca Erasmus+.

També tenim projectes Erasmnus + VET per al Grau mitjà, on es realitzen mobilitats d'alumnes i professors..

IES Pare Vitòria erasmus+

Actualment el projecte Erasmus + VET consistix en mobilitats de 15 dies per alumnes en països europeus com Holanda, Alemanya, Itàlia, etc.

En el curs 2010-2011 tres alumnes realitzaren les pràctiques formatives al Regne Unit i Portugal.

Al curs 2011/2012 quatre alumnes de cicles de grau superior realitzaran les pràctiques formatives en països d’Europa: Itàlia, Portugal, Polònia i Regne Unit.

Al cursos 2012/2013 i 2013/2014 diversos alumnes realitzaren les pràctiques formatives amb Beca Erasmus de Mobilitat a Itàlia i Portugal.

Carta Erasmus + d'Educació Superior de l'IES Pare Vitòria per al periode 2014-2020 dels Cicle de Grau Superior de Laboratori d'Anàlisis i de Control de Qualitat.

IES Pare Vitòria erasmus+

Més informació sobre les pràctiques Erasmus a la secció Erasmus Pare Vitòria

Proves d'accés

El departament de cicles formatius ofereix clases de preparació a la prova d'accés. Trobaràs més informació a la secció proves d'accés

Oferta Parcial

Des del Departament de Cicles formatius de química de l'IES Pare Vitòria volem informar-vos de l'oferta parcial que oferim per al curs 2012/2013 Els mòduls són Anglès i Assajos biotecnològics.

Trobaràs més informació a la secció Oferta parcial

Anul·lació de matrícula i Renúncia a la convocatòria de mòduls

Anul·lació de matrícula

Les sol•licituds d’anul•lació de matrícula hauran de presentar-se davant la Direcció del Centre amb una antelació d'almenys dos mesos respecte del final del període lectiu corresponent als mòduls professionals a impartir en el centre educatiu.

Per a primer curs, abans de 15 d'abril i per a 2n curs abans del 15 de desembre.Si només estàs matriculat de FCT i projecte l’anul•lació se sol•licitarà amb antelació a l’inici d’estos.

Sol·licitud per anular matrícula: Anul·lació de matrícula(pdf, 605 kB)

Renúncia a la convocatòria de mòduls

Si penses que en algun mòdul no pots dedicar el temps necessari i que probablement no aproves l'examen, pots sol•licitar la RENÚNCIA a l'avaluació i qualificació d'una o les dos convocatòries del curs acadèmic de tots o algun dels mòduls, sempre que concórrega alguna de les circumstàncies següents:

Si penses renunciar a l'avaluació de juny i setembre has d'indicar-ho. La sol•licitud per a la renúncia a la convocatòria es presentarà a la Direcció del Centre, a través de la secretària, i amb una antelació mínima d’un mes a la data de l’avaluació final del mòdul o els mòduls afectats per la renúncia.

Per a 2n Curs abans del 8 de febrer per a la ordinària i abans del 9 de maig per a la convocatòria extraordinària de juny. Per a 1er Curs abans del 9 de maig

Sol·licitud per a renunciar convocatòria:Renunciar convocatòria(pdf, 450 kB)

Convalidacions

Al RD 1538/2006 (BOE de 3 de gener de 2007) d'ordenació general de la formació Professional en el Sistema Educatiu(capítol IX) s'estableix la convalidació de mòduls professionals per acreditació d'unitats de competència.

Als nous Títols LOE s'estableixen les convalidacions en funció de les unitats de competència. Qualsevol certificat de cursets de formació (INEM, FOREM, Sindicats…) que acredite Unitats de Competència pot convalidar els mòduls associats, d'acord amb les equivalències que establisca el títol.

També estableix que són objecte de convalidació els mòduls professionals comuns a varis cicles formatius, sempre que tinguen igual denominació, duració, objectius i criteris d'avaluació i continguts, d'acord amb l'establit per la norma que regula cada títol.

Las convalidacions no contemplades als suposats anteriors s'hauran de sol•licitar al Ministeri d'Educació.

NO es convaliden mòduls de FP-1 ó FP-2 a Cicles LOGSE o LOE.

El termini per a la presentació de les sol•licituds de convalidació serà d’un mes a comptar de la finalització del període de matrícula (aproximadament finals d'octubre.

Als cicles de la família Química es podran convalidar els mòduls: FOL, EIE i anglés tècnic.

Convalidació d'anglés tècnic

La convalidació de mòduls professionals d’Anglés Tècnic de qualsevol cicle formatiu, que serà reconeguda per la direcció del centre docent on conste l’expedient acadèmic de l’alumne, requerirà la matriculació prèvia en el dit mòdul professional i la presentació d’una certificació oficial per mitjà de la que s’acredite almenys una de les situacions següents:

Convalidació de FOL

El mòdul de FOL ( Formació y Orientació Laboral) d'un Cicle LOE podrà convalidar el mòdul de FOL d' altre Cicle LOE (inclòs de grau mitjà a grau superior).

El mòdul de FOL (LOE) es pot convalidar des de qualsevol cicle LOGSE sempre que s'acredite el certificat del nivell Bàsic de Prevenció de Riscos Laborals expedit d' acord el RD 39/1997 de 17 de gener.

Convalidació de EIE

El mòdul EIE (Empresa i iniciativa emprenedora) de LOE es convalida en tots els cicles i nivells (inclòs de Grau mitjà a Grau Superior)

Sol·licituds per a Convalidació

Sol·licitud convalidació Conselleria d'Educació:Convalidació Conselleria Educació(pdf, 450 kB)

Sol·licitud convalidació MEC:Convalidació MEC(pdf, 450kB)

Més informació sobre convalidacions:

Enllaç web de la Conselleria d'Educació: Convalidació Conselleria Educació

Enllaç web del MEC:Convalidació MEC

amunt

Horari vespertí:

de 15:15 a 21:15 hores

Informació General per a l'alumnat de cicles

Informació general (arxiu pdf, 500 kb) FP pública
Erasmus

Erasmus