capçalera IESPV planol foto IES pvmail Facebook

Família Seguretat i Medi Ambient

Laboratori

Grau Superior: Tècnic Superior en Educació i Control Ambiental

Novetats als cicles formatius IES Pare Vitòria

Blog sobre notícies i novetats dels Cicles

Blog Gestió Ambiental

Blog sobre informació de Gestió ambiental

separador

Cicle Grau Superior Educació i Control Ambiental

El cicle té una duració de 2000 hores. Es realitza en dos cursos acadèmics que es completen amb un trimestre de formació en empreses on realitzen les pràctiques formatives.

Aquest és un nou cicle LOE amb 120 crèdits europeus (ECTS) i és de Nivell 5 del Marc Europeu de qualificacions (EFQ, European Qualifications Framework).

També s’obté amb aquest cicle el certificat de Tècnic en Prevenció de Riscos Laborals, Nivell Bàsic

Els mòduls que s'impartixen en primer curs són:

Mòdul Hores totals / hores setmanals Hores pràctiques setmanals
Medi Natural 192 / 6 3
Gestió Ambiental 192 / 6 3
Estructura i dinàmica del mediambient 96 / 3 -
Activitats humanes i problemàtica ambiental 96 /3 -
Tècniques d'Educació ambiental 96 /3 -
Mètodes i productes cartogràfics 96 / 3 3
FOL 96 / 3 -
Anglés tècnic I 96 / 3 -

Els mòduls que s'impartixen en segon curs són:

Mòdul Hores totals / hores setmanals Hores pràctiques setmanals
Programes d'educació ambientall 160 / 8 6
Activitats d'ús públic 140 / 7 2
Desenvolupament en el medi 100 / 5 2
Habilitats socials 100 / 5 3
EIE(Empresa i iniciativa emprenedora) 60 / 3 -
Anglés tècnic II 40 / 2 -

Després de superar els anteriors mòduls es realitza:

Possibles eixides professionals

Projecte Erasmus+ Grau Superior per als Cicles del Pare Vitòria

L’IES Pare Vitòria disposa de la Carta Erasmus + d'Educació Superior 2014-2020 per a alumnes de Formació Professional de Grau Superior. Els alumnes tenen la possibilitat de realitzar les pràctiques formatives (FCT) en paisos europeus amb una beca Erasmus+.

IES Pare Vitòria erasmus+

Més de 25 alumnes des del curs 2010/2011 han realitzat pràctiques Erasmus + en diversos països d’Europa: Itàlia, Holanda, Portugal, Polònia i Regne Unit.

IES Pare Vitòria erasmus+

Més informació sobre les pràctiques Erasmus a la secció Erasmus Pare Vitòria

Anul·lació de matrícula i Renúncia a la convocatòria de mòduls

Anul·lació de matrícula

Les sol•licituds d’anul•lació de matrícula hauran de presentar-se davant la Direcció del Centre amb una antelació d'almenys dos mesos respecte del final del període lectiu corresponent als mòduls professionals a impartir en el centre educatiu.

Per a primer curs, abans de 15 d'abril i per a 2n curs abans del 15 de desembre.Si només estàs matriculat de FCT i projecte l’anul•lació se sol•licitarà amb antelació a l’inici d’estos.

Sol·licitud per anular matrícula: Anul·lació de matrícula(pdf, 605 kB)

Renúncia a la convocatòria de mòduls

Si penses que en algun mòdul no pots dedicar el temps necessari i que probablement no aproves l'examen, pots sol•licitar la RENÚNCIA a l'avaluació i qualificació d'una o les dos convocatòries del curs acadèmic de tots o algun dels mòduls, sempre que concórrega alguna de les circumstàncies següents:

Si penses renunciar a l'avaluació de juny i setembre has d'indicar-ho. La sol•licitud per a la renúncia a la convocatòria es presentarà a la Direcció del Centre, a través de la secretària, i amb una antelació mínima d’un mes a la data de l’avaluació final del mòdul o els mòduls afectats per la renúncia.

Per a 2n Curs abans del 8 de febrer per a la ordinària i abans del 9 de maig per a la convocatòria extraordinària de juny. Per a 1er Curs abans del 9 de maig

Sol·licitud per a renunciar convocatòria:Renunciar convocatòria(pdf, 450 kB)

Convalidacions

Al RD 1538/2006 (BOE de 3 de gener de 2007) d'ordenació general de la formació Professional en el Sistema Educatiu(capítol IX) s'estableix la convalidació de mòduls professionals per acreditació d'unitats de competència.

Als nous Títols LOE s'estableixen les convalidacions en funció de les unitats de competència. Qualsevol certificat de cursets de formació (INEM, FOREM, Sindicats…) que acredite Unitats de Competència pot convalidar els mòduls associats, d'acord amb les equivalències que establisca el títol.

També estableix que són objecte de convalidació els mòduls professionals comuns a varis cicles formatius, sempre que tinguen igual denominació, duració, objectius i criteris d'avaluació i continguts, d'act per la norma que regula cada títol.

Las convalidacions no contemplades als suposats anteriors s'hauran de sol•licitar al Ministeri d'Educació.

NO es convaliden mòduls de FP-1 ó FP-2 a Cicles LOGSE o LOE.

El termini per a la presentació de les sol•licituds de convalidació serà d’un mes a comptar de la finalització del període de matrícula (aproximadament finals d'octubre.

Als cicles es poden convalidar els mòduls: FOL, EIE i anglés tècnic.

Convalidació d'anglés tècnic

La convalidació de mòduls professionals d’Anglés Tècnic de qualsevol cicle formatiu, que serà reconeguda per la direcció del centre docent on conste l’expedient acadèmic de l’alumne, requerirà la matriculació prèvia en el dit mòdul professional i la presentació d’una certificació oficial per mitjà de la que s’acredite almenys una de les situacions següents:

Convalidació de FOL

El mòdul de FOL ( Formació y Orientació Laboral) d'un Cicle LOE podrà convalidar el mòdul de FOL d' altre Cicle LOE (inclòs de grau mitjà a grau superior).

El mòdul de FOL (LOE) es pot convalidar des de qualsevol cicle LOGSE sempre que s'acredite el certificat del nivell Bàsic de Prevenció de Riscos Laborals expedit d' acord el RD 39/1997 de 17 de gener.

Convalidació de EIE

El mòdul EIE (Empresa i iniciativa emprenedora) de LOE es convalida en tots els cicles i nivells (inclòs de Grau mitjà a Grau Superior)

Sol·licituds per a Convalidació

Sol·licitud convalidació Conselleria d'Educació:Convalidació Conselleria Educació(pdf, 450 kB)

Sol·licitud convalidació MEC:Convalidació MEC(pdf, 450kB)

Més informació sobre convalidacions:

Enllaç web de la Conselleria d'Educació: Convalidació Conselleria Educació

Enllaç web del MEC: Convalidació MEC

Horari vespertí:

de 15:15 a 21:15 hores

Informació General per a l'alumnat de cicles

Informació general (arxiu pdf, 500 kb) FP pública

Díptic informatiu ECA

Informació general (arxiu pdf, 500 kb)
Erasmus